Home > News > News > ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

admin ea
2021-07-17 11:16:35

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่