Home > News > News > บรรยาย เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร
บรรยาย เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร

admin ea
2021-05-10 18:37:54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร ในโครงการอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00น. ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา