Home > News > News > โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"

admin ea
2021-06-25 19:38:56

โครงการเพิ่มองค์ความรู้ฯ "ตำรับอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย"

ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์  ได้เป็นวิทยากรสาธิตการการทำอาหารชาววังสไตส์ร่วมสมัย "ซูซิน้ำพริกลงเรือ" 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย