Home > News > News > 23 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin ea
2021-05-10 18:38:21

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.นันทินา  น้อยจันทร์ และผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรมการในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา