Home > News > News > วิทยากร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยากร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

admin ea
2021-05-12 18:08:56

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหัวข้อเรื่องเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมบุคลากรกองการศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี