Home > News > News > โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

admin ea
2021-05-10 18:39:58

รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วม  โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ก.พ.ร.1 รุ่น 7) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวีนที่ 18 กรกฎาคม 2563