Home > News > News > ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

admin ea
2021-05-10 18:37:22

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน