Home > News > News
News

Lecturers of the Program Attending a Seminar on Effectiveness of a Learning Center
Lecturers of the Program Attending a Seminar on Effectiveness of a Learning Center On 21 Januar ...
2021-05-10 18:21:30
Lecturer and Students of the Program Attending a Seminar on ‘Looking Back and Moving Forward’ of Thai Education Revolution
Lecturer and Students of the Program Attending a Seminar on ‘Looking Back and Moving Forward&r ...
2021-05-10 18:23:37
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-10 18:29:47
Wai Kru Culture Continuing Project Baisri to encourage new students and promote morality for executives.
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหา ...
2021-05-10 18:30:10
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2021-05-10 18:31:03
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...
2021-05-10 18:31:27
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ของ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ณ สำนักงานศึก ...
2021-05-10 18:32:05
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น ได้เตร ...
2021-05-10 18:32:29
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที ...
2021-05-10 18:33:14
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ ได้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ...
2021-05-10 18:33:37
Archive News