หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่"

admin ea
2024-02-11 15:33:53

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 

หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่”


#ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร


ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา : 09.00 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)

ณ ห้องประชุมครองราชย์ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

แผนที่การเดินทาง : https://me-qr.com/natyEfO3 :


ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ :

https://forms.gle/EptVbwoWapUjVrkD8


เสวนา หัวข้อ  “นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่”  โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

✏️รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

✏️อาจารย์ธนะ สันติสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณศิริลักษณ์ (ดิวล์) 081-8448041, คุณอัญชลี (หน่อย) 089-6159263

Line : https://bit.ly/492xrZX


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บริหารการศึกษา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY #GraduationalAdministration