หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29

admin ea
2024-02-08 16:13:52

27 สิงหาคม 66 เวลา 13.00-17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย ปริญญาโท รุ่น 29 กลุ่มที่ 1 ในรายวิชา EAD5704 : การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร สอนโดย #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2143


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา