หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร 25พย.63
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นวิทยากร 25พย.63

admin ea
2020-11-24 17:41:07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสร้างข้อสอบปรนัย และอัตนัย ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

http://tiny.cc/u2d5tz