หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29

admin ea
2023-07-23 17:36:58

23 กรกฎาคม 66 เวลา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29 ในรายวิชาการบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร สอนโดย #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผ่านระบบออนไลน์