หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่

admin ea
2024-02-22 13:03:30

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  ในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อพลิกโฉมการศึกษาสู่โลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน โดยวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และ นายธนะ สันติสวัสดิ์


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษ#sdgs_ssru