หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29

admin ea
2023-07-23 12:18:09

22 กรกฎาคม 66 เวลา 8.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาไทย รุ่น 29 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา สอนโดย #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผ่านระบบออนไลน์