หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล ของนักศึกษา > นักศึกษาจีนปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล TOP PAPER AWARDS (international paper)
นักศึกษาจีนปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล TOP PAPER AWARDS (international paper)

admin ea
2023-08-19 17:45:12

18 สิงหาคม 2566 งาน 2nd NIC-NIDA Conference, 2023

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พานักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการ และในงานนี้ นักศึกษาจีนปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล TOP PAPER AWARDS (international paper)  2 บทความ โดยที่ปรึกษาดูแลบทความวิชาการทั้ง 2 บทความนี้ คือ อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ ร่วมกับนักศึกษา Mr. Mingxue Chen และ Mrs. Yanqing Wang เข้ารับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล