หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี

admin ea
2023-01-16 14:49:24

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี เรื่อง "การบริหารการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่มีต่อเจตคติและการปฏิบัติงานของครูใยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาากรุงเทพมหาคร" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา