หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > กําหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
กําหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

admin ea
2022-03-30 15:00:14

กําหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนศ.ป.โท-เอก 13 หลักสูตร  ภาคเรียนที่ 1/2565


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2565 


ระดับปริญญาโท  เปิด 8 หลักสูตร ได้แก่ 

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ 

- หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการฟุตบอลอาชีพ นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ  การจัดการกีฬา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ปรัชญาและจริยศาสตร์ การบริหารการพัฒนา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน 

- หลักสูตรรัรฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ได้แก่  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ


ระดับปริญญาเอก  เปิด 5 หลักสูตร ได้แก่ 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้แก่  สาขาวิชาการสื่อสาร

- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้แก่  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง


สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2565  ศึกษารายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.admission.ssru.ac.th  สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601174