หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ

admin ea
2023-07-11 16:57:09

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี  #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา