หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

admin ea
2020-08-04 15:15:19

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน