หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผุสชนี ปัญญา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผุสชนี ปัญญา ...
2021-05-12 17:51:18
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายสุระ สอนสะอาด
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายสุระ  สอนสะอาด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  ...
2021-05-12 17:51:45
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:52:52
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564
การสอนออนไลน์นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 24 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ...
2021-09-14 15:49:15
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปัทมา หอมหวาน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปัทมา หอมหวาน ...
2021-05-12 17:53:21
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:54:13
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกลักษณ์ อรรคมุต
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 17:55:13
กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ร่วมเป็นกรรมการในการต ...
2021-09-14 16:09:26
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจมาศ ตันสูงเนิน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจมาศ  ตันสูงเนิน ...
2021-05-12 17:55:38
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
การเรียนออนไลน์วิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา ...
2021-05-12 17:56:13
ข่าวย้อนหลัง