หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU ...
2024-03-12 15:20:50
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวปวีณา พลพาลสังข์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administra ...
2024-03-12 15:21:33
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาติ นาห่อม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาติ นาห่อม ...
2024-03-12 14:41:24
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration ...
2024-03-12 15:22:34
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษานายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษานายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU# ...
2024-03-12 15:22:21
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-22 13:03:30
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่"
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญช ...
2024-02-11 15:33:53
นักศึกษาจีน เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา
นักศึกษาจีน เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์#SSRU#GRAD_SSRU#Education ...
2024-02-09 11:02:02
การเรียนการสอน วิชาวิทยาการวิจัย
การเรียนการสอน วิชาวิทยาการวิจัย3 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทย ...
2024-02-09 10:34:39
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯ รุ่นที่ 10 โดยท่าน รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาก ...
2024-02-09 10:35:33
ข่าวย้อนหลัง