หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-22 13:03:30
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการศึกษาของโลกยุคใหม่"
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญช ...
2024-02-11 15:33:53
นักศึกษาจีน เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา
นักศึกษาจีน เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์#SSRU#GRAD_SSRU#Education ...
2024-02-09 11:02:02
การเรียนการสอน วิชาวิทยาการวิจัย
การเรียนการสอน วิชาวิทยาการวิจัย3 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทย ...
2024-02-09 10:34:39
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯ รุ่นที่ 10 โดยท่าน รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาก ...
2024-02-09 10:35:33
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริ ...
2024-02-08 15:57:18
ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต"
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คณะค ...
2024-02-08 15:51:55
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรั ...
2024-02-08 15:52:32
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม วันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ...
2024-02-08 15:53:09
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อ ...
2024-02-08 15:53:45
ข่าวย้อนหลัง