หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์  และ นางสาวกวาง เกียวถิ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึก ...
2023-07-12 20:49:49
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายณัชพล บัวสมบูรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายณัชพล บัวสมบู ...
2023-07-11 16:32:04
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
10 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ...
2023-07-10 16:34:44
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
10 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร. วิภาดา ประส ...
2023-07-10 16:24:19
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมดุษฎีนิพนธ์กับนักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1
8 กรกฎาคม 66 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมดุษฎีนิพนธ์กับนักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ...
2023-07-10 09:53:48
นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
7 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา #อ.ดร.กัญญ์รัชกา ...
2023-07-18 14:27:45
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8 ก.ค. 66 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ...
2023-07-13 17:58:35
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวณัฐธยาน ...
2023-07-05 14:53:36
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวกมลวรรณ ...
2023-07-05 14:48:18
4 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1
4 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา #ผศ.ดร. วิภาดา ประสา ...
2023-07-04 18:47:17
ข่าวปัจจุบัน