หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่23 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิ ...
2022-12-17 15:44:12
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์ นักศึกษาสาขา ...
2022-12-17 13:10:37
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวสายสุนีย์ ผาสุกสรรพ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บั ...
2022-12-17 13:10:10
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive ExaminationX) นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 หมู่ 02 แผน ข. ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบประมวลความร ...
2022-12-13 16:37:21
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้แทนประธานหลักสูตร) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30-11.00 น. ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการ ...
2022-12-13 16:33:02
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้แทนประธานหลักสูตร) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30-11.00 น. ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการ ...
2022-12-13 16:29:50
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-16.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมป ...
2022-12-13 13:24:53
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวกมลทิพย์ อินแก้วเครือ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บั ...
2023-02-20 15:34:29
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวกมลวรรณ จันทร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทย ...
2023-02-20 15:33:56
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวจันทรวิมล วงศ์แดง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตว ...
2023-02-20 15:33:40
ข่าวปัจจุบัน